Ela Store Logo
Tambourine

Tambourine

Tambourine

چشمانت را ببند و به کائنات گوش کن! می‌شنوی‌اش؟ جهان از موسیقی و رقص، صداو حرکت، عشق و خنده تشکیل شده‌است و این یک وحدت بی‌نظیر است.

Tambourine

Just close your eyes and listen to the universe. Can you hear? The world is made of music and dance, sound and motion, love and laugh, and This is perfect integrity.